Zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych podanych podczas zapisania się na Newsletter lub w związku z przesłaniem zapytania w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów Centrum AMRON jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ulicy Zbigniewa Herberta 8, zwana dalej „CPBiI”. Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail centrum@cpb.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@cpb.pl lub pocztą tradycyjną wysyłaną na adres: ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twój adres e-mail.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług CPBiI w postaci przesyłania newslettera, biuletynów i innych materiałów informacyjnych dotyczących świadczonych bądź oferowanych przez CPBiI usług– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Twoje dane w zakresie obejmującym adres e-mail zostaną udostępnione agencji marketingowej, z którą CPBiI współpracuje w obszarze automatyzacji wysyłki mailingów, przy czym podmiot ten przetwarza dane osobowe jako podwykonawca na podstawie umowy z CPBiI i wyłącznie zgodnie z poleceniami CPBiI. Dane nie zostaną przekazane poza teren Polski.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat, chyba że wcześniej skorzystasz z prawa wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W tym celu wystarczy wiadomość e-mail na adres newsletter@amron.pl.

Przysługuje Ci również prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z wyznaczonym przez niego Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania przez CPBiI danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej dostępne są na stronie internetowej CPBiI w zakładce RODO.